เศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ของโครงการประชาสัมพันธ์ชุมชน

วัตถุประสงค์ของโครงการประชาสัมพันธ์ชุมชน

โดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการประชาสัมพันธ์ชุมชนหรือชุมชนสัมพันธ์นั้นย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของชุมชนว่าชุมชนนั้นมีขนาดเพียงไรขนาดใหญ่หรือเล็กรวมทั้งยังขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชนนั้นๆด้วยตลอดจนขึ้นอยู่กับทรัพยากรและเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ขององค์การที่จะให้ความสนับสนุนต่อโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญสำคัญของโครงการชุมชนสัมพันธ์มีดังต่อไปนี้

การประชาสัมพันธ์ชุมชน

 • เพื่อบอกกล่าวชี้แจงเรื่องราวของสารขององค์การให้ประชาชนได้ทราบ เช่น นโยบายการดำเนินงานหน้าที่ความรับผิดชอบและการช่วยเหลืออำนวยประโยชน์ต่อชุมชนขององค์การ
 • เพื่อชี้แจงและโต้ตอบโต้ต่อข้อวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในชุมชน ซึ่งอาจจะวิพากษ์วิจารณ์องค์การด้วยความเข้าใจผิดหรืออาจได้รับข่าวสารเพื่อบอกเล่าอย่างผิดผิดในเรื่องราวขององค์การ
 • เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์การที่มีต่อชุมชนในฐานะที่เป็นผู้สร้างสรรค์ความเจริญแก่ชุมชนในท้องถิ่นรวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนนั้นๆ
 • เพื่อค้นหา และสดับตรับฟังดูว่า ประชาชนในชุมชนมีความคิดเห็นหรือพูดคุยถึงนโยบายและการดำเนินงานขององค์การอย่างไรบ้าง
 • เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของชุมชนและโฆษณาเผยแพร่ให้ชุมชนในท้องถิ่นนั้นเป็นที่สนใจแกบรรดานักท่องเที่ยวและธุรกิจการลงทุน กล่าวคือมีนักท่องเที่ยวมาแวะเที่ยว มีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนในชุมชนนั้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชุมชน
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์สนิทสนมกับประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้นำท้องถิ่นเชิญให้บรรดาผู้นำเหล่านี้มาพบปะพูดคุยกับฝ่ายบริหารขององค์การและการนำเข้าเยี่ยมชมกิจการหรือการดำเนินงานขององค์การ
 • เพื่อให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอันได้แก่ โรงเรียนวิทยาลัย ในชุมชนนั้น เช่น การบริจาคเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเป็นต้น
 • เพื่อแสดงบทบาทความเป็นผู้นำทางด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงาม
 • เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน เช่น การบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาล กาชาดจังหวัด รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนโครงการสุขภาพอนามัยของชุมชน
 • เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ เพื่อความพักผ่อนหย่อนใจ และความเพียรของชุมชน เช่น จัดการแข่งขันกีฬา เกมส์การบันเทิงต่างๆ เป็นต้น
 • เพื่อร่วมมือกับองค์การสถาบันอื่นในชุมชนเพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 • เพื่อแสดงถึงบทบาทของการเป็นพลเมืองดี แสดงให้เห็นว่าสถาบันธุรกิจแห่งนี้เป็นพลเมืองดีและนายจ้างที่ดี มีการบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือกิจการด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม