เศรษฐกิจ

การประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หาทุน

รณรงค์หาทุนการประชาสัมพันธ์ขององค์การที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไรหรือองค์การสาธารณกุศลเพื่อรณรงค์หาทุนมีหลักสำคัญสำคัญดังนี้คือ

 1. แถลงชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงวัตถุประสงค์ สาเหตุความเป็นมาหรือเหตุผลความจำเป็นในการรณรงค์หาทุนให้ชัดเจนแจ่มแจ้งน่าเชื่อถือเลื่อมใส  ซึ่งย่อมจะต้องอาศัยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมาสนับสนุนด้วย
 2. เผยแพร่กระจายข่าวสารทางเครื่องมือและสื่อต่างๆเช่น สื่อมวลชน สิ่งตีพิมพ์ ให้ประชาชนทราบและเข้าใจ
 3. ในกรณีที่ต้องการอาสาสมัครเข้ามาช่วยก็ใช้วิธีเชิญชวนเลือกแรงดึงดูดความสนใจและความร่วมมือจากประชาชน
 4. ใช้สื่อบุคคลเข้าร่วมด้วย เส้น การกระจายเข้าสู่กลุ่มผู้นำความคิดเห็นหรือการแพร่กระจายข่าวจากปากต่อปาก
 5. จัดแสดงนิทรรศการเหตุการณ์พิเศษแสดงถึงผลงานกิจกรรมขององค์การ
 6. ก่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์จะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลต่างๆและวางแผนการดำเนินงานและใช้สื่อต่างๆอย่างรอบคอบและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 7. จะต้องมีการประเมินผลในแต่ละโครงการทำโครงการระยะสั้นและระยะยาว

เครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการรณรงค์หาทุน

เครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการรณรงค์หาทุนที่สำคัญอาจใช้ได้ดังนี้คือ

 1. การขายดวงตราที่ระลึก เช่น  ดวงตราต่างๆ รูปล็อค สติ๊กเกอร์ ลูกโป่งสวรรค์ พวงกุญแจ เข็มขัด ธง เหรียญ เป็นต้น
 2. การส่งจดหมายเชิญชวน  คือการส่งจดหมายเชิญชวนถึงตัวบุคคลโดยตรง เช่น ส่งไปยังบุคคลชั้นนำ เศรษฐี  หรือผู้ที่ชอบบริจาคเพื่อการกุศลและกลุ่มประชาชนทั่วไป
 3. หนังสือพิมพ์ ด้วยการลงข่าวเผยแพร่หรือโรงพักติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ
 4. โทรทัศน์ ด้วยวิธีการจัดรายการพิเศษมีการฉายสไลด์สม่ำเสมอและการจัดรายการในช่วงระยะยาวนาน เช่น การจัดรายการสมทบทุนบริจาคสำหรับรายการบันเทิงในวันสุดสัปดาห์ เปิดรับบริจาคทั้งที่ห้องส่งสถานีและทางโทรศัพท์เป็นต้น
 5. การออกเรียบร้อยตามอาคารบ้านเรือน ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครออกเรี่ยไรหรือรับบริจาคตามบ้านเรือนอย่างเป็นระเบียบ
 6. ภาพยนตร์ ด้วยการจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเก็บเงินบำรุงองค์การ
 7. รับบริจาคตามโรงภาพยนตร์และโรงมหรสพต่างๆ ขอความร่วมมือโรงภาพยนตร์ฉายสไลด์ก่อนฉายภาพยนตร์ เมื่อใช้เสร็จให้อาสาสมัครออกเดินตามแถวที่นั่งรับบริจาคจากผู้ชมภาพยนตร์
 8. รับบริจาคตามธนาคารอาจขอความร่วมมือให้สะอาดเสมอบริจาคเงินช่วยเหลือองค์การผ่านธนาคารหรือบริจาคผ่านเข้าบัญชีมูลนิธิก็ได้
 9. กล่องรับบริจาค วางกล่องรับบริจาคไว้ตามที่ชุมชนที่ ไว้วางใจได้หรือตามเคาน์เตอร์ของธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆเป็นต้น
 10. จัดงานพิเศษ ได้แก่ งานนิทรรศการเหตุการณ์พิเศษ  งานบอลต่างๆ งานออกร้านขายของ แล้วนำเงินบำรุงเข้าวงการ เช่น งานกาชาดที่สวนอัมพร เป็นต้น
 11. สลากรางวัล ออกสลากรางวัลการกุศล ถ้าถูกได้รับรางวัลเงินสดหรือรถยนต์หรือทองคำแท่งถ้าไม่ถูกก็นำเงินเข้าบำรุงการกุศล เช่น สลากกาชาด สลากคุ้มเกล้า เป็นต้น
 12. สิ่งพิมพ์ ใช้สิ่งพิมพ์ต่างๆเผยแพร่สู่ประชาชน เช่น  จุลสาร แผ่นพับ ใบปลิว วารสารของสมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น