เศรษฐกิจ

ประเภทของการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์

ดังได้กล่าวแล้วว่าการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์มีอยู่มากมายหลายประเภทสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและความต้องการขององค์การสถาบัน สำหรับการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์อาจแบ่งเป็นประเภทสำคัญสำคัญได้ดังนี้คือ

การวิจัยประชามติ Public Opinion Research

การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์การวิจัยประชามติประกอบด้วยการสำรวจภาพลักษณ์ การวิจัยแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจและการสำรวจด้านประสิทธิผล การวิจัยมติหรือความคิดเห็นจึงเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบให้ได้ว่า ประชาชนคิด*ะไรและคิด*ย่างไรกับองค์กรสถาบันและทำไมจึงมีความคิดเห็นอย่างนั้น เช่น การวิจัยทัศนคติที่ประชาชนมีต่อนโยบายหรือการดำเนินงานของสถาบันหรือการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มพนักงานลูกจ้าง กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้จัดส่ง กลุ่มตัวแทนจำหน่าย กลุ่มชุมชนในละแวกใกล้เคียงและกลุ่มนักวิชาการ เป็นต้น ซึ่งการวิจัยเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ สถาบันในการปรับปรุงนโยบายและการดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์การให้เหมาะสม สอดคล้องกับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนกลุ่มต่างๆ

1. การสำรวจภาพลักษณ์ เป็นการสำรวจภาพลักษณ์ของบริษัทหรือภาพลักษณ์ขององค์การสถาบันนั่นเอง ในการสมรสนี้สถาบันจากค้นหาทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ประชาชนมีต่อสถาบันร่วมทางเข้าใจในตัวสถาบันตลอดจนความชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับสิ่งใดบ้าง ฉะนั้น การสำรวจภาพลักษณ์จึงเป็นการสำรวจวิจัยเพื่อให้ทราบว่าประชาชนรู้จักและเข้าใจสถาบันดีเพียงไร ทั้งในด้านชื่อเสียงและการดำเนินงานของสถาบันและทางไปสถาบันธุรกิจ เช่น บริษัท ห้างร้าน ก็รวมไปถึงการสำรวจให้ทราบถึงความคิดเห็นที่ประชาชนมีต่อสินค้าผลิตภัณฑ์บริการของบริษัทด้วย

2. การวิจัยแรงจูงใจเป็นการวิจัยให้ชอบชักว่าอะไรเป็นแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้ประชาชนมีทัศนคติหรือความรู้สึกนึกคิดต่อสถาบันเช่นนั้น ซึ่งอาจสำเร็จได้ด้วยการสัมภาษณ์อย่างลึกซึ้ง จากกลุ่มตัวอย่างของประชากรการวิจัยแรงจูงใจจึงเป็นการศึกษาถึงองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยา ที่มีผลต่อการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงทดสอบพันธุ์ต่างๆที่ประชาชนมีต่อสถาบัน

3. การสำรวจด้านประสิทธิผล เป็นการสำรวจวิจัยถึงผลกระทบแห่งประชามติที่มีต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถาบัน อันได้แก่การสมรสถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสถาบัน รวมทั้งข่าวสารต่างๆที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกไปด้วยว่าสามารถเปลี่ยนแปลงหรือช็อกชุมประชามติได้หรือไม่มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นการวิจัยถึงประสิทธิผลแห่งการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อชักจูงประชามติขององค์กรสถาบันนั่นเอง การสำรวจด้านประสิทธิผลนี้อาจต้องใช้การสำรวจวิจัยหลายครั้งกล่าวคือ สำรวจวิจัยความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะรับข่าวสารและวิธีการประชาสัมพันธ์ขององค์การ จากนั้นจึงจะสำรวจวิจัยความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเดียวกันนี้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่องค์การได้มีการรณรงค์ด้านข่าวสารหรือสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มประชาชนกลุ่มนี้แล้ว นอกจากนี้การสำรวจด้านประสิทธิผลอย่างอาจใช้ได้ในสำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ที่เป็นงานพิเศษเฉพาะได้อีกด้วย เช่นวิจัยถึงประสิทธิผลของการจัดงานฉลองครบรอบปี การเปิดให้เยี่ยมชมกิจการของสถาบัน เป็นต้น